Public
Authored by Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp

Nhà thờ họ

Bản vẽ thiết kế nhà thờ họ, thiết kế nhà thờ họ, kiến trúc nhà thờ họ, mẫu nhà thờ họ đẹp, mẫu nhà thợ họ việt nam, mẫu thiết kế nhà thờ họ, các mẫu thiết kế nhà thờ họ, mẫu nhà thờ tộc, thiết kế nhà thờ từ đường

Nhà thờ họ là nơi chỉ dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hay chi họ tính theo phụ hệ ( dòng của cha). Việc xây nhà thờ họ với quy mô và kiến trúc sẽ phụ thuộc vào việc đóng góp của các chi trong dòng họ. Trước đây, việc xây dựng kiến trúc của nhà thờ họ đều phụ thuộc vào kinh nghiệm của những người thợ khéo tay thì hiện nay người ta sẽ nghĩ đến việc thiết kế kiến trúc nhà thờ họ một cách khoa học nhất. Với mục đích kiến tạo một nhà thờ họ đẹp khang trang, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn nét văn hóa của người Việt Nam.

Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp 15 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment