Public
Authored by Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu

Chào các bạn, hẳn là nếu bạn làm nhà lần đầu nên muốn biết giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu và khi đi xin phép xây dựng hết bao nhiêu tiền? Đây có lẽ cũng là 2 câu hỏi mà nhiều người thắc mắc tôi sẽ trình bày trong phần nội dung bài viết này để các bạn có thể nắm rõ. Nếu bạn đang có nhu cầu cần đi xin phép có thể tham khảo thêm 2 mục dưới để biết rõ hơn quy trình nhé.

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu Thời gian của giấy phép xây dựng được quy định rất rõ ràng trong Điều 90, Mục 2, Chương V của Luật số: 50/2014/QH13

Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng

Edited
Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp 50 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment