Public
Authored by Công ty Hoa18

Hoa 18

Hoa18.com - giao hoa đến 63 tỉnh thành Việt Nam & 150 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi giao hoa gần như hoàn toàn Miễn Phí đến các Quận nội thành Tp. Hồ Chí Minh. Và tính phí giao hàng có hỗ trợ đối với các tỉnh thành khác.

Số giấy phép ĐKKD: 0309956986 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp

Website: https://www.hoa18.com/

Mail: hoa18.com.vn@gmail.com

Địa chỉ: Shop hoa Tp. Hồ Chí Minh: 1,2,3,4,5,6 đường Tân Mỹ, P. Tân Phú, Quận 7

Số điện thoại: 028 3775 3246 Hoa 18

Hoa 18 6 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment