Public
Authored by Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp

Cách tính m3 bê tông

Bê tông là hỗn hợp của cát, đá, xi măng và nước được trộn với định mức định sẵn do đơn vị tư vấn thiết kế chỉ định. Được trộn đều để tại thành các khối chịu nén chính cho công trình.Các bạn có thể tham khảo thêm khái niệm tại từ điểm bách khoa toàn thư: bê tông

Trong tiêu đề chúng ta có nói cách tính m3 cho nên cách tính m3 bê tông sẽ là các công thức tính thể tích cho bê tông. Trong một căn nhà chúng ta sẽ có các công thức tính cơ bản của các khối như sau:

Edited
Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp 24 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment